slide03
slide01
slide02

פרק ו - ספרי תורה

לצפייה והורדת קובץ PDF

האם עדיף לקנות ס"ת שכבר מוכן, או להזמין מהסופר שיכתוב עבורו מתחילה?
להרבה מהפוסקים מצוות כתיבת ס"ת מתקיימת כשהסופר כותב עבורו ובשליחותו, לכן עדיף שיכתוב עבורו מתחילה ואם יש לסופר יריעות שכבר כתבם, יש להודיע לקונה. (הגרי"ש אלישיב).

נקרע הקלף, האם רשאי לתקנו?
נקרע הגליון (מימין או משמאל היריעה) כשר (שו"ת הרא"ש י"א), מ"מ יתקן כל מה שאפשר (ש"ך ר"פ ד').
נקרע בין העמודים או בעמוד באופן שלא נפסלו האותיות עד שורה שלישית, רשאי לתקנו (שו"ע יו"ד ר"פ).

השו"ע כתב שיתפור הקרע, האם רשאי להדביק?
מחלוקת רבתי, ובזמננו שאפשר לדבק חזק לכו"ע מותר (שבה"ל ח"ח רכ"ו).

התאדמו האותיות מחמת יושן, האם אפשר להכשירו כהח"ס?
בשעת הדחק יכול לקרוא בו, וכן מותר להשחיר האותיות הכשרות ע"י ספריי (שבה"ל ח"ט רט"ז).

כשיש שני ס"ת בביהכ"נ, האחד כשר בוודאות והשני מהודר, מי מהם עדיף?
אין עדיפות לקרוא במהודר (הגרי"ש אלישיב), כיון שקריאת התורה בציבור מצוותה היא לימוד תורה, ואין מעלה בלימוד בספר מהודר יותר.
אבל בכתיבת ס"ת, שהיא מצווה בפני עצמה, ודאי שעדיף להתנאות במצוות.
וכן בקריאת פרשת זכור ופרה, שיש בהן מצוה בעצם הקריאה.

האם רשאי להחליף יריעה ביריעה יפה יותר ולגנוז הקודמת?
רשאי משום "זה א-לי ואנווהו" (כס"ה ה'). ואין רשאי לגנוז יריעה שלמה, אלא רק ס"ת שבלה נגנז (הגרי"ש אלישיב).

האם עצי חיים צריך לעשותם מעץ דווקא?
יכול לעשותם מכל דבר. וי"א שאין לעשותם מזהב (ע"פ התוס' ב"ב י"ג:).

האם כשתורם עבור כתיבת ס"ת מקיים מצוות כתיבת ס"ת?
הרבה פוסקים סוברים שמקיים בזה המצווה.

ס"ת שסימן בו ניקוד פסול (יו"ד רע"ד ז'). מה הדין של סימונים שאינם נראים רק במשקפים מיוחדים (אולטרה)?
אסור (הגרי"ש אלישיב, עיי"ש בטו"ז הטעם שאין מנקדים, כיון שצריך שהס"ת יהיה ע"פ המסורה ולא ע"פ המקרא, וטעם זה שייך גם בזה).

ציבור שהתחילו לגבות מעות לכתיבת ס"ת ואח"כ התבטל העניין, מה יעשו במעות?
כל זמן שיש ספק שבסוף יכתבו את הס"ת, אין לשנות המעות מכתיבת ס"ת. אבל אם ודאי שלא יכתבו, יחזירו לכל אחד מעותיו (שבה"ק ג' ע' רמ"ה).

סופר שלא הספיק לגמור כתיבת הס"ת עד לזמן הכנסת הס"ת, האם רשאי לצורך כך לקחת יריעות מס"ת אחר על מנת להחזירם אחר כך?
מס"ת שלם אסור. אבל מס"ת שאינו תפור, ולוקח היריעות על מנת להחזירם, וכן מס"ת ישן - מותר (שבט הקהתי ג' עמ' רכ"ה הגרי"ש אלישיב).

ס"ת שלם האם מותר לחלקו לצורך הגהה לכמה מגיהים?
מותר (מסכת סופרים ג' ט').

האם רשאי לקרוא בס"ת מקלף משוח?
מותר, ואסור להוציא עליו לעז כלל (הגרי"ח זוננפלד א' א'). (מ"מ מצוי מאוד ס"ת משוחים שהם פסולים).

נפל ס"ת, איזה אופן של נפילה מחייב להתענות?
צריך להתענות אפילו נפל על מדרגות ארון הקודש, וכן בנפל רק צד אחד של הספר, ואפילו נפל באונס או ע"י קטן, וכן בס"ת פסול (מנח"י ז' ד"מ ג').