slide03
slide01
slide02

פרק ד - רצועות

לצפייה והורדת קובץ PDF

כשיש לו רצועות כשרות ישנות, האם יש הידור לקנות חדשות?
יהדר לקנות חדשות (הגרי"ש אלישיב, וישמע משה ל"ו).

האם יש הידור ברצועה שחורה משני הצדדים?
לפי הרמב"ם (ג' י"ד), נוי התפילין הוא שיהיו הרצועות שחורות מכל צד.
אולם כל הראשונים לא כתבו כן, והכנה"ג כתב שאין אנו נוהגים כן.
ודעת ההגרי"ש אלישיב שאין צורך בזה, אבל מותר (וישמע משה ל"ב).
ומ"מ מבחינה פרקטית יש בזה מעלה: א) שהצבע לא מלבין. ב) שלא צריך לסובב הרצועה של ראש (היוצאת מהקשר), שתיראה השחרות כלפי חוץ.

מה שיעור הרצועות באורך?
של יד - כדי להקיף הזרוע ולמתוח עד האצבע האמצעית (ללא כריכות) ולכורכה ג"פ.
של ראש - בהיקף הראש ושלשול הרצועה ב' טפחים (מ"ב כ"ז מ"ז).
ומנהג העולם להאריך יותר, ורצועה ימין יאריך יותר משמאל.

מה דינו של חלק הרצועה שעודף על השיעור הנ"ל?
המ"ב (ל"ג ג' ביה"ל "הרצועות") מסתפק אם דינו כעיקר הרצועה, לעניין שחרות, חציצה, שיעורה, ושאר דיניה.

מה שיעור הרצועה ברוחב?
כשעורה, להחזו"א 11 מ"מ, להגרח"נ 10 מ"מ. ובשעת הדחק 9 מ"מ, פחות מכן יניח בלא ברכה.
אם נתקמטה הרצועה ונפחתה מהשיעור באופן שאם ימתחה יש בה כשיעור, כשרה.

מה הדין אם הרצועה אינה שחורה כולה?
מעיקר הדין כשרה, דרובו ככולו (מהרש"ג א', ז').
ויש שחוששים, ולכן לכתחילה ישחיר כולה (דע"ק ל"ג ג').

האם מותר להחליף רצועות מתפילין ר"ת לתפילין של רש"י?
אסור להחליף, כיון שנחלקו מי מהן קדושתן חמורה, ויש לחשוש שמוריד בקדושה (ש"ע מ"ב א).
ואסור להחליף ביניהן גם את הנרתיק ואת הכיס (מ"ב שם).
אם נתערבבו הרצועות, ייקח לאיזה שירצה (קרן לדוד סי' ט').

האם מותר להפוך הרצועה ולקשור חלק התחתון למעלה?
אסור, לפי שמוריד בקדושה (קסה"ס כ"ה, ה').

מה דינה של רצועה שצבעה כחול כהה?
כל שלעיני אדם נקרא שחור, כשרה (ל"ב ג' ביה"ל "ויכתבם"). וה"ה שאר צבעים כהים (שו"ת חקל יצחק ה').

האם מותר ליטול חתיכה מרצועה שהניחו בה תפילין, לשים במעברתא כדי להדק הרצועה שלא תזוז, או לשים בתפילין של יד שלא תיפול הפרשיה לתיתורא?
יש להחמיר, והמקל יש לו על מי לסמוך (שבט הקהתי ג', נ"ב מהגרי"ש אלישיב).