slide03
slide01
slide02

פרק ג - הנחת תפילין

לצפייה והורדת קובץ PDF

האם יש להקפיד בחציצה בתפילין יותר מטבילה?
יש להקפיד מאוד בבית וברצועה שלא יהיה דבר החוצץ ביניהם לגופו. (אף במין במינו ובמיעוט שאינו מקפיד וכדו'. והטעם דילפינן מבגדי כהונה שצריך שיהיה על בשרו ממש).

אילו דברים חוצצים?
בלורית ושיער הפאות (מ"ב כ"ז ט"ו) - כשהשיער מתגלגל ועולה. ויש מחמירים בכל שיער ארוך.
קשקשים – אם הם מרובים וניכרים (תפילה לשמה י"ב, ב').
כינה חיה – חוצצת, וכ"ש אם היא מתה (מ"ב כ"ז י"ד).
מים וזיעה מרובה (שע"ת כ"ז ה') על מצחו, וכן זיעה שנדבקת תחת התיתורא (אורחות חיים כ"ז, ג').
שערות תלושות אחר שהסתפר, ומקפיד עליהן.
שאריות צבע שתחת התיתורא, אם מתקלף בקלות ויש בהן ממשות.
קשקוש בעט - אינו חוצץ (שו"ע יו"ד קצ"ח י"ז).

האם יכול להניח על תחבושת או על בגדו?
לא יניח על בגדו (מ"ב כ"ז י"ח).
בתחבושת ובגבס, כיון שבטלים לגופו, יכול להניח עליהם, ויברך על הבית האחר "על מצוות", ויכוון לפטור את הבית שע"ג הרטייה (מנחת יצחק ב' מ"ו), ואח"כ יכסה התפילין שע"ג הרטייה משום מראית עין (שו"ע שם).

האם צריך לכוון שהתפילין יהיו בדיוק באמצע ראשו?
מספיק למשמש בידיו, ואין צריך להזדקק למראה (דברי חיים ח"ב, ו').

האם יש להחמיר שלא להסתכל במראה (כגון לצורך בדיקת התפילין)?
לא, משום שבזמננו נשתנה דין המראה, שאין זה תכשיט נשים ואין בזה משום "לא ילבש" (הגרי"ש אלישיב, וישמע משה ל"ה).

הניח התפילין על חציצה (כגון שרוול החולצה), האם צריך לחזור להניח בברכה?
אין צריך, אלא מסלק החציצה כשהתפילין עליו (שו"ת הר צבי א' כ"ג).

קשר התפילין ברצועה הפוכה, שצידה השחור כלפי פנים, מה דינו?
צריך להניח שנית בברכה (שו"ע כ"ז י"א).

באיזה צד קושרים את הקשר יו"ד של הבית של יד?
קשר יו"ד צריך שיהיה לצד הלב (שו"ע כ"ז, א').
ומטעם זה מי שנוהג לכרוך לצד חוץ (ספרד) ונזדמנו לו תפילין שקושרם לצד פנים (אשכנז), לא יסובב הבית כשהמעברתא לכיוון מטה, בשביל לקשור כהרגלו, שאז הקשר לא יהיה לצד הלב.
ואיטר שנזדמנו לו תפילין רגילות צריך לסובב הבית (בה"ל כ"ז, י).

האם צריך שהקשר יו"ד יגע בבית?
הזוהר מחמיר מאוד בזה, מ"מ אם לא נגע אין צריך להניח שוב. ונוהגים לקושרו בגיד, ויכול לקשרו בכל חוט אחר. ויש מחמירים שלא לקשרו (חזו"א).

האם צריך להסיר את הכיסוי מתפילין של יד?
ראוי להסירו בשעה שמברך (שבה"ל ח"ח ה').

מי שלא יכול להניח תפילין, כיצד ינהג?
יבקש מאחר שיניחן עליו, ואף ע"י מי שפטור מתפילין, כגון קטן או נוכרי (מ"ב כ"ז ק"ו).
ויברך עליהן אחר שהניחון עליו. ויכול לברך אפילו אחר זמן רב.

מחוסר הכרה או מי שמורדם, האם יניחו לו תפילין?
לא יניחו (שבט הקהתי ד' כ"ד).

שניים באים להיכנס בפתח בית הכנסת, האחד עטור טלית ותפילין, וחברו נושא תפילין בידו, למי זכות הקדימה, מצד כבוד התפילין?
נושא התפילין קודם, מכיון שהתפילין בטלין לגופו של הלבוש בהן, נמצא שהמכבדו מכבד את גופו ולא את התפילין שעליו (פסקי תשובה קנ"ז בשם הגרי"ד מבריסק. ובשו"ת אבן ישראל ח"ח ה' חולק, שהרי הלובש מקיים עתה המצווה).

כיצד יניח התפילין בכיסן?
נוהגים לשים התפילין של ראש בצד ימין ושל יד בשמאל (ערוה"ש כ"ה י"ט).

האם יכול להניח הסידור בתוך נרתיק התפילין?
צריך להתנות על כך בשעת הקניה (שו"ע מ"ב ג').
היום שהתפילין מכוסות בנרתיק משלהן יש להקל גם בלי תנאי (הגרי"ש אלישיב).

מה הדין אם נפלו התפילין על הארץ?
אם נפלו התפילין בלא כסויין נוהגים להתענות (מ"ב מ' ג'). ויש עצה שירבו בלימוד תורה יום אחד (שו"ת מהר"י ברונא קכ"ז), או לפדות התענית בצדקה, בשיעור סעודת עני.