parashiottfilin

headertitle

פרשיות לתפילין

 • הסופר: הלר תתתתתר
 • כתב: אשכנזי ב"י

 • הסופר: יעקב תתתתר
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: מרדכי תש
 • כתב: ב"י /אר"י אשכנזי

 • הסופר: יוסף תתת"ש
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: חיים תתר
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: כהן משה תר
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: זקס פצפון תתתש
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: אלון פצפון תתתק
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: פצפון ספרדי תתק"כ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: דוד משה תרנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: ישראל מאיר תתש
 • כתב: ב"י

 • הסופר: ברבר תתתתתר
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: רגב תת
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: אלמוג תתר
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: יצחק תת
 • כתב: ספרדי