slide03
slide01
slide02

אודות תפארת

thumb whoweareתפארת, מרכז הסת"ם המהודר לסוחרים, בראשית דרכה, הוקמה כמפעל קטן לתפילין מהודרות. בעקבות השקעה מתמדת ויושר מוחלט של העומדים בראשה, הצליחה, בס"ד, להתמתג תוך זמן קצר כמקום המועדף לרכישת תפילין. במשך השנים גדלה תפארת והפכה למרכז סחר הסת"ם העולמי.

הרב בן ציון מאיר, מנהל תפארת, גדל במיטב הישיבות הקדושות, והמשיך לעמול בתורה שנים רבות בכולל של הרה"ג ישראלזון חתן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובכולל חזו"א ב"ב.
ברבות השנים נצרך לשלוח ידו בפרנסה, והחל לעסוק בכתיבת סת"ם ובהגהות בין סדרי הלימוד. רכש בקיאות מדהימה בהלכות סת"ם ובפרקטיקה המעשית. קיבל כתבי הסמכה ממכון משמרת סת"ם לשמש כסופר ואף כבודק וכמגיה. כמו כן העידו עליו הרה"ג ר' ניסים קרליץ והרה"ג אברהם ישראל רובין,  כי הוא הראוי לעסוק במלאכת קודש זו.  

במהלך מלאכתו, נוכח הרב מאיר לראות את הפרצה הרבה השוררת בשוק הסת"ם, בפרט בחו"ל. שם, עיקר הסת"ם מיובא מארץ ישראל, ומקורו פעמים רבות מסופרים שאינם ראויים, והמחירים מופקעים. כל זאת תוך ניצול חוסר ההבנה של הלקוח במוצר.
בנוסף נחשף לעובדה כי משווקים רבים אינם מבינים באיכות סת"ם וכל מבוקשם הוא לקנות סחורה זולה ביותר. כהשלכה מכך, המוצרים המשווקים על ידם באיכות ירודה, ולעיתים בלא כוונה אף יוצא סת"ם פסול מתחת ידם.

כמענה לכך, שואף הרב מאיר ליצור שקיפות ובהירות בתהליך רכישת סת"ם. זאת על מנת שהלוקח יוכל לברור לו סופר יר"ש כראוי הקבוע בעבודתו, לבחור את הכתב המועדף עליו, לברר שהוא אכן תואם לציפיותיו ושהמחיר בהתאמה לרמת האיכות של המוצר. כאשר מטרת העל הטהורה היא שיווק אך ורק סת"ם מהודר ואיכותי.
לתועלת הכלל, חותר הרב מאיר להפיץ את הידע בהלכות השכיחות בעניין רכישת סת"ם, אי לכך חיבר מדריך מקוצר לרכישת תפילין מהודרות, וכן ליקט שו"ת הלכתי  מגדולי הפוסקים, ומפיצם חינם בקרב העוסקים בתחום לזיכוי הרבים. השו"ת הועלה על שולחן מלכים, ובפרט אצל גאון הדור, הגר"ח קנייבסקי שליט"א  שהתפעל ממנו עד מאוד.